III. Károly 1711 – 40:

állandó hadsereget szervez, tiszteletben tartja a nemesi előjogokat, de nincs fiú örököse Þ Pragmatica Sanctio: A 1722–23-as országgyűlés önként, vita nélkül elfogadja. Kimondja: A trón leányágon is örökölhető

 

Halála után lánya Mária Terézia 1740 -80 veszi át helyét

kitör az osztrák örökösödési háború (1740–48). II. Frigyes porosz király lerohanja Sziléziát. Mária Terézia segítséget kér Pozsonyban a rendektől, akik „életüket és vérüket” ajánlják fel. 35 ezer fős sereget állítottak ki, de előtte törvényre emelték a nemesi föld adómentességét.

Nemesi testőrséget szervez

1754-ben kettős vámrendszert vezet be.

1777 Ratio Educationis (kötelező népoktatás bevezetése)

bevezeti az úrbéri rendeletet

Célja egy egységes birodalom létrehozása, ami a nemesség erős ellenállása miatt lassan haladhatott

II. József 1780-90:

40 évesen került hatalomra, művelt, felvilágosult, racionális ember volt. Felismerte, hogy a H. Birodalom s benne Magyarország korszerűsítése halaszthatatlan feladat, különben a rohamosan fejlődő Poroszország mellett másodrendű szerep juthat csak. Nem koronáztatta meg magát, nehogy az ezzel járó eskü akadályozza reformintézkedéseiben. Rendeleti úton kormányzott. Célja egységes, erős birodalom kiépítése az abszolutizmus eszközeivel.

1785: jobbágyrendelet. Megtiltotta, hogy törvényes ok nélkül megfosszák a jobbágyot telkétől, szabad költözést és pályaválasztást (örökös jobbágyság eltörlése, tanulás engedélyezése) ígért.

1781: türelmi rendelet: feloszlatta az oktatást és betegápolást nem végző szerzetesrendeket. Szabaddá tette a protestánsok nyílt vallásgyakorlatát, lehetővé tette hivatalviselésüket. A pápai bullákat ismét csak az uralkodó engedélyével lehet kihirdetni. Az egyházat az állam alá akarja rendelni, a pápa elmegy hozzá®" fordított kanossza járás".

1784: nyelvrendelet: A latin helyett a német válik hivatalos nyelvvé, csupán praktikus okokból. A nemzetiségek körében nagy felháborodást vált ki, Magyarországon megindul a nyelvújító mozgalom.

Közigazgatás átszervezése: célja a megyék befolyásának csökkentése, mert akadályozzák rendeleteinek megvalósítását. 10 adminisztratív kerületet hozott létre, élükön főispán helyett király által kinevezett biztosok. Ezzel megszűnt a nemesi vármegyerendszer, a megyei gyűlés, sérti a magyar nemesség önállóságát.

1790-ben, halálos ágyán a jobbágy és türelmi rendeletét kivéve mindent visszavon. A nemesek diadalmas ünnepi menete hazahozza Bécsből a koronát. Nemesi mozgalom veszi kezdetét.

Felvilágosult abszolutizmus: felzárkóztatási törekvés egyeduralmi eszközökkel (cél az ország fejlesztése)