Magyarország az I. világháború után

 

1919. aug. 1. : tanácsköztársaság bukása => hatalmi űr

a nemzeti hadsereg az egyetlen katonai erő Mo.-n (Horthy lehet az ország ura)

1920. március 1. Horthy kormányzóvá választása

-    kommunisták kivégzése

-    IV. Károly két visszatérési kísérletét akadályozza meg

-         vitézi rend alapítása (volt katonáinak)

-         királyi jellegű hatalommal rendelkezik

 

1920 - 21. Teleki Pál miniszterelnök

-         Trianon aláírása (1920. június 4.) =>  azonnali revíziós gondolatok

o       Felvidék, Erdély, Burgenland, Délvidék elvesztése

o       hadsereg létszámának és minőségének korlátozása

o       hatalmas jóvátétel fizetése

- KMP betiltása

 

1921- 31. Bethlen István miniszterelnök

- földosztás

- Bethlen - Peyer paktum (megállapodás a szocdemekkel)

- Egységes Párt létrehozása

- pengő bevezetése (1927)

- oktatási reformok (Klebersberg Kúnó)

- külföldi kölcsönökkel stabilizálja az ország gazdaságát

 

Világválság 1929 -33: súlyos megrázkódtatás

-         Amerikából induló túltermelési válság

-         az I. világháború veszteseit sújtja leginkább

-         általános ipari válság => munkanélküliség => általános elégedetlenség

-         elveszni látszanak az eddigi stabilizációs eredmények

-    a mezőgazdaságban a legerősebb a hatása

 

1931 - 32. Károlyi Gyula kormánya

-         biatorbágyi merénylet => statárium => Sallai - Fürst kivégzése

-         takarékossági program a válság enyhítésére => sikertelen

-          Károlyi lemond => mindenki Bethlen várja vissza

 

1932 - 36. Gömbös Gyula kormányalapítása

- 95 pontos nemzeti munkaterv

- jó viszony Hitlerrel => német gazdasági behatolás Magyarországra

- fasiszta eszmék terjedése ( Szálasi Ferenc)

- Berlin - Róma tengely létrehozása

-         leváltása előtt meghalt

 

1936 – 38 Darányi Kálmán

-         cél: az egyoldalú németbarát politika ellensúlyozása => sikertelen

-         szélsőjobboldali (nyilaskeresztes) pártok visszaszorítása

-         győri 1 milliárd pengős fegyverkezési program (revízió!!!)

 

1938-39 Imrédy Béla

-         újabb kísérlet az angolokhoz és franciákhoz való közeledésre, de továbbra is fenn akarják tartani a revíziót

-         1938 november I. bécsi döntés: német-olasz döntőbíráskodással Felvidék egy részét visszakapjuk (12000 km2 750000 magyar lakos)

-         a területi nyereség ára => I. zsidótörvény

-         a magyar politikai vezetés megoszlik: kiszolgálni Németországot, vagy mérsékelt barátságot mutatni a fasizmussal szemben

-         Imrédyről kiderül, hogy maga is zsidó származású => lemond

 

Fasizmus előretörése Európában

 

A gazdasági világválság idején nő az elkeseredett emberek száma => teret kapnak a szélsőséges gondolatok  => kommunista és fasiszta eszmék népszerűsödése Európában

Fasizmus: Olaszországból induló ideológia, mely 1922 -től Mussolini nyílt diktatúrájára épül; Németországban Hitler tovább torzítja

            ideológiája: fajelmélet („alárendelt fajok” fizikai megsemmisítése)

                                   a zsidóság vagyonára építve gyors gazdasági növekedés

                                   egyenlősítési törekvések

                                   mindenki ellenség, aki nincs velünk

                                   „Führer (vezér) elv”

                                   a Párizs környéki békék felülvizsgálata (összecseng a magyar

revízióval)

1933 január: Hitler hatalomra kerülése Németországban

-         egypárti diktatúra kialakítása

-         ellenfeleit megöleti

-         a német nép hűségesen követi

-         látványos gazdasági növekedés „példát mutat” Európának

-         1935-től nyíltan követeli a párizsi békerendszer felszámolását => az antant  enged => Hitler „étvágya” egyre nagyobb lesz => rohanás a háborúba

 

Sztálinizmus kialakulása a Szovjetunióban

 

Politikai élet: 1922-re a bolsevikok viszonylagosan megszilárdítják hatalmukat

Lenin egy merénylet miatt halálos beteg  => felmerül az utódlás kérdése: Trockij, vagy Sztálin  => Sztálin lesz a párt főtitkára (postás) => Meghamisítja a levelezést  => egyre nagyobb hatalomra tesz szert  => Lenin halála után megragadja a hatalmat  => 1927-től totális diktatúrát vezet be a Szovjetunióban

 

Gazdaság: bevezetik a három, majd az ötéves tervek rendszerét (előre meghatározzák a termelendő mennyiséget a gazdaság  minden szektorában) => teljesíthetetlen normák miatt csalásokra és hamisításokra épülő látszólag kiváló gazdasági eredmények  => aki ellenszegül, vagy nem teljesít az a GULAG – táborokba küldik; elsősorban a nehézipart fejlesztik, az emberek életkörülményei katasztrofálisak, de a diktatúra miatt senki nem mer fellépni

 

1934-ben Kirov és társai rámutatnak a problémákra  => Sztálin minden ellenszegülőt kivégeztet  => ezután koncepciós perekkel időről – időre kivégezteti a vezetők és közemberek egy részét